About Us

My photo
1518 Soi Jaransaniwong 75 Junction 32, Bangphlad, Bangphlad,, Bangkok 10700, Thailand
The Community Resources Centre Foundation (CRC) is a non-governmental organisation which is committed to protect and promote the Human Rights, Community Right and the Environment. CRC is a watchdog on the implementation of ICCPR and ICESCR. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศขช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการปกป้องและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศขช.เฝ้าระวังสถานการณ์ ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Friday, October 10, 2014

นิติฯ ม.ทักษิณ ร่วม ภาคประชาสังคม-ยุติธรรมสงขลาลงนามเอ็มโอยูหนุนชุมชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเปิดวิชาใหม่สร้างนักกฎหมายบริการสังคม 

เร็วๆนี้ (9 ต.ค. 57) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre : CRC), สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา และโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู)ว่าด้วยการประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนและการพัฒนานิสิตนิติศาสตร์

โดยบันทึกข้อตกลงมีขอบเขตความร่วมมือสังเขปดังนี้ 1. สนับสนุนกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบริการวิชาการแก่ประชาชน/ชุมชน 2. สนับสนุนการวิจัย การศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน/ชุมชนในกระบวนการทางกฎหมาย  3. สร้างกลไกในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณลักษณะในการรับใช้สังคม

นายศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ กล่าวว่า  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน คือ ภารกิจเร่งด่วนของภาคีเครือข่าย โดยมีคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ซึ่งปัจจุบันรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากประชาชนกว่าสิบเรื่องเป็นองค์กรกลางประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าภายใน 1 ปีการดำเนินงานช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้าถึงกลไกทางกฎหมายจะลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถสนับสนุนงานวิชาการ  องค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย(ศูนย์ข้อมูลชุมชน)ที่สามารถช่วยดำเนินงานทางคดี  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของชุมชน  และโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหาในฐานะภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในระดับพื้นที่ได้ 

ด้านนายเอกชัย อิสระทะ โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา  หนึ่งในผู้เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเหมืองหินปูน พื้นที่ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กล่าวว่า ในส่วนของภาคชุมชนคาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือจะช่วยผลักดันพันธกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์หรือนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาชุมชนและสังคม เนื่องจากที่ผ่านมา ประสบการณ์การเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนกรณีเหมืองแร่หินปูนเขาคูหาและกรณีอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ตระหนักว่ามีนักกฎหมายที่ทำงานเพื่อสังคมและเข้าใจปัญหาพื้นที่น้อยมาก นอกจากนี้ชาวบ้านยังเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของหน่วยงานรัฐอย่างกองทุนยุติธรรมได้ยาก  การลงนามความร่วมมือดังกล่าวซึ่งโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหาจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและศูนย์ข้อมูลชุมชนในการวางหลักสูตรรายวิชาใหม่เกี่ยวกับหลักวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อสังคม จึงเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนานิสิตนิติศาสตร์ที่เข้าใจสังคมอย่างแท้จริงต่อไป รวมทั้งยังเอื้อให้การติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานรัฐ คือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้อย่างใกล้ชิดต่อไป

นางสาวส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชน กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานคดีให้ชุมชนในหลายพื้นที่กรณีปัญหา ศูนย์ข้อมูลชุมชนในฐานะองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจึงสามารถให้การสนับสนุนงานด้านข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินงานทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายมากขึ้น โดยมีความยินดีนำประสบการณ์การทำงานมาร่วมร่างหลักสูตรที่จะส่งเสริมให้เกิดนักกฎหมายที่ทำงานเพื่อชุมชนได้อย่างเข้าใจด้วย

ด้านนายณัฐวัตร รัตนบุษย์ นิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลามีการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชนก่อนเรื่องไปถึงกระบวนการศาลและให้บริการงานกฎหมายแก่ชุมชนอยู่แล้ว การลงนามเอ็มโอยูร่วมกันกับหลายภาคส่วน จึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเพื่อบริการประชาชนลุล่วงด้วยดี  โดยในส่วนของสำนักงานฯสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง ผ่านกองทุนยุติธรรม รวมทั้งค่าตอบแทนค่าเสียหายในคดีอาญาแก่ประชาชนได้


No comments:

Post a Comment