About Us

My photo
1518 Soi Jaransaniwong 75 Junction 32, Bangphlad, Bangphlad,, Bangkok 10700, Thailand
The Community Resources Centre Foundation (CRC) is a non-governmental organisation which is committed to protect and promote the Human Rights, Community Right and the Environment. CRC is a watchdog on the implementation of ICCPR and ICESCR. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศขช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการปกป้องและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศขช.เฝ้าระวังสถานการณ์ ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Saturday, May 23, 2015

๑๒ องค์กรปชช.อีสาน ออกแถลงการณ์ "ปล่อยตัวนศ.ดาวดินแบบไม่มีเงื่อนไข" เหตุชูป้ายต้านรัฐประหาร-ติรบ.จัดการทรัพยากรเอื้อประโยชน์ทุนแถลงการณ์
    ปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
นับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และออกประกาศ คำสั่ง เพื่อล้มล้างนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งหมดแล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  ขึ้นมาแทนที่  ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนคือไม่มีกลไกทางการเมืองใดที่แต่งตั้งโดย คสช. ที่ยึดโยงอำนาจกับประชาชน  ในที่สุดการเมืองไทยก็วนเวียนกลับมาสู่วงจร อุบาทว์ เช่นเดิม
การที่ไม่มีกลไกทางการเมืองในการยึดอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงแล้ว  กลไกข้าราชการและทหารยังเดินหน้าขออนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเอื้อต่อการลงทุน เตรียมเสนอ  พ.ร.บ.แร่  ผ่าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตเลียม และโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ แต่อย่างไรการครบรอบ ๑ ปีของการรัฐประหาร ทำให้นักศึกษากลุ่มดาวดินได้ออกมาแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการรัฐประหาร โดยการถือป้ายผ้าข้อความว่า คัดค้านรัฐประหารและได้พูดถึงปัญหาสำคัญประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการรัฐประหาร คือ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากร เช่น เหมืองแร่ทองคำ การจัดการน้ำ ปิโตรเลียม การไล่รื้อที่ดินจากแผนแม่บทป่าไม้และที่ดิน โดยระบุว่า การกระทำทั้งหลายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน และไม่สนในประเด็นเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิชุมชน ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น
             การแสดงออกของกลุ่มนักศึกษาดาวดินในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการนำประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากร มาสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่าหลังรัฐประหารมา ๑ ปี ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ มิหนำซ้ำกลไกของข้าราชการและทหารกลับเดินหน้าผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในอีสาน โดยไม่เคยที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน จุดยืนของนักศึกษากลุ่มนี้ยังประกาศชัดถึงจุดยืนในการต่อต้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต่อต้านอำนาจที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จนนำมาซึ่งการถูกจับควบคุมตัวทั้งกลุ่มนักศึกษาดาวดิน รวมทั้งสิ้น ๗ คน

พวกเราในนามเครือข่าย ๑๒ องค์กรประชาชนอีสาน จึงมีข้อเสนอดังนี้
๑. ให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวโดยเร็วแบบไม่มีเงื่อนไข
๒. การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ การแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนจะต้องยอมรับความหลากหลายทางความคิดและแสดงซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย
๓. ยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช ๒๕๕๗
๔. ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน และ คืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็ว 
                                                       
เครือข่าย ๑๒ องค์กรประชาชนอีสาน
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ..........................
ที่มาภาพ : http://www.prachatai.com/journal/2015/05/59412

No comments:

Post a Comment